Wednesday, 21 December 2011

Leanne Wood 2012 (English post)


Here is the translation of the Blog below, that I have promised to a few people!

Last week, I was heartened to hear that Leanne Wood, Assembly member for South Wales Central, had put her name forward to stand in the Plaid Cymru leadership elections in 2012. Being of Rhondda stock myself, I know Leanne well, as my family hails from the same village, Pen-y-graig. And like many a young Plaid member, I’ll be behind Leanne one hundred per cent.

Leanne is a natural choice for many on many counts. Like me, she’s a socialist, a nationalist, a republican, a keen environmentalist, and importantly she has experience of life outside politics. Her experience working for the Probation Service and for Women’s Aid shows that she understands the serious problems facing many parts of our society. Those who doubt her skills in the Welsh language may be pleased to her that she has been hugely supportive of Cymdeithas yr Iaith campaigns – much more so than many a fluent Welsh-speaking AM from the West. Leanne’s vision for a Greenprint for the Valleys that would radically change the Welsh economy puts economic regeneration and green issues on the forefront of her political agenda. Moreover, Leanne’s love towards Pen-y-graig, the Rhondda and her nation sets an excellent foundation in her bid to become the leader of our national party.

I am aware that many of the more traditional members in Plaid Cymru will be dubious of Leanne’s ability to lead our party. Even though Leanne is learning Welsh, she is not a fluent speaker, and after all, Leanne doesn’t have a traditional, rural background. Leanne is a valley girl, an area where Plaid Cymru has succeeded in becoming a credible party of opposition but has not progressed to become a first choice for many voters. But that is the exact reason why I believe that she is what we need in Plaid Cymru. What is needed is somebody who can represent the interests of everybody in Wales – not only the farmer and the Welsh speaker, but also the hairdresser from Caerffili and the Nurse from Aberdare.

As a Welsh speaker, born and bred in the Valleys, (I represent both sides of the party in that respect!) I am convinced that Leanne has the ability to lead our party into victory in the Assembly elections of 2016. This is our opportunity to change the party – not to lead our party astray, as many more traditional members may believe, but back to the radical and nationalist values of Plaid Cymru. After all, it was in Valleys that the red flag was waved for the first time – and I hope that it’ll be a Valley girl that’ll be the one to restore the radical values of our party and our nation in 2012.


This is a blog by Emyr Gruffydd, the Chairman of Cymru X Caerdydd. These views are entirely my own.

Monday, 19 December 2011

Leanne Wood 2012


Wythnos ddiwethaf, roedd hi'n hynod o galonogol i mi gael clywed bod Leanne Wood, Aelod Cynulliad dros Ganol De Cymru, wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu sefyll am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn 2012. Yn ferch o Ben-y-graig yn y Rhondda, rwy'n nabod Leanne yn dda, gan bod fy nheulu i yn hannu o'r un pentref. Ac fel nifer i aelod ifanc o'r Blaid, rwy'n bwriadu cefnogi ei hymgais gant y cant.

Mae Leanne yn ddewis naturiol i mi am nifer o resymau. Fel fi, mae hi'n sosialydd, yn genedlaetholwraig cadarn, yn gefnogwraig brwd o achosion gwyrdd, yn weriniaethwraig, ac yn bwysig iawn, mae ganddi brofiad o fywyd y tu allan i wleidyddiaeth. Mae ei phrofiad yn gweithio yn y Gwasanaeth Prawf ac i elusen Cymorth i Ferched yn dangos ei bod yn deall problemau dyrus ein cymdeithas. I'r rhai sydd yn cwestiynu safon Cymraeg Leanne Wood, mae hi wedi bod yn hynod gefnogol i ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith - yn llawer mwy cefnogol na nifer i AC Plaid Cymru o'r Gorllewin sy'n rhugl ei Gymraeg. Mae gweleidgaeth Leanne am Gynllun Gwyrdd i drawsnewid economi Cymru yn rhoi materion gwyrdd ac adfywio'r economi yn glir ar ei hagenda wleidyddol. Yn ogystal â hyn, mae cariad Leanne tuag at Ben-y-graig, at y Rhondda ac at ei chenedl yn gosod sylfaen ardderchog i'w bwriad i arwain ein Plaid genedlaethol.

Bydd nifer o aelodau mwy traddodiadol Plaid Cymru yn debygol o fod braidd yn amheus o allu Leanne i arwain y Blaid. Er bod Leanne yn dysgu Cymraeg, nid yw'n siarad yr iaith yn hollol rhugl, ac wedi'r cyfan, does dim cefndir gwledig, traddodiadol gan Leanne. Merch o'r Cymoedd yw hi, ardal lle mae Plaid Cymru wedi sefydlu ei hun yn wrthblaid cadarn ond heb dorri trwyddo i fod yn ddewis cyntaf i nifer o etholwyr. Ond dyma pam rwyf yn credu taw hi ydy'r union beth sydd angen ar Blaid Cymru. Yr hyn sydd angen yw rhywun sydd yn cynrhychioli buddiannau pob un person yng Nghymru - nid yn unig buddiannau'r ffermwr a'r Cymro Cymraeg, ond hefyd rhai y ferch trin gwallt o Gaerffili a'r nyrs o Aberdâr.

Fel Cymro Cymraeg sydd wedi fy ngeni a'm magu yn y Cymoedd, rwy'n gwbl argyhoeddiedig mai gyda Leanne mae'r gallu i arwain ein Plaid i fuddugoliaeth yn etholiadau'r Cynulliad yn 2016. Dyma ein cyfle ni i newid cyfeiriad ein Plaid - nid i arwain ein mudiad cenedlaethol ar gyfeiliorn, fel y dywed nifer o'n haelodau mwy traddodiadol, ond yn hytrach yn ôl at werthoedd radical, cenedlaetholgar Plaid Cymru. Wedi'r cyfan, yng Nghymoedd y De y chwifiwyd y faner goch am y tro cyntaf - ac rwy'n fawr obeithiol mai merch o Gymoedd y De bydd yn gyfrifol am ail-ddeffro gwreiddiau radical ein cenedl a'n Plaid yn 2012.

>Gan Emyr Gruffydd, Cadeirydd Cangen Cymru X.Caerdydd. Dim barn Cymru X yw hyn o reidrwydd. >

This is a blog by Emyr Gruffydd, the Chairman of Cymru X Caerdydd, in support of Leanne Wood's campaign for leader. This is not necessarily the opinion of Cymru X.