Wednesday, 25 July 2012

Press release: 'Work for Wales' campaign

On Sunday 29th July, Plaid Cymru Youth, the youth and student wing of Plaid Cymru, will launch its ‘Work for Wales’ campaign.

The campaign will draw attention to the dangerous reality that almost a quarter of 16 to 24 year-olds in Wales are unemployed, and to call on the Welsh Government to act now to reverse this worrying statistic which goes against the UK trend. A petition to the National Assembly calling on the Welsh Government to do more to tackle youth unemployment will be launched the same day.

The campaign will be launched at Plaid Cymru’s Summer School which takes place this weekend at the Urdd Camp in Llangrannog.

Plaid Cymru Youth National Chair Cerith Rhys Jones said:

"Because of the Welsh Government’s lack of action and the Westminster coalition government’s destructive policies, thousands and thousands of young people in Wales are without jobs. There is a grave danger that their generation will become a lost generation.

"Unfortunately, the Welsh Government would rather use the Westminster Government’s misguided policies as a means to score political points. The lives and jobs of Wales’s young people are not a political game, so we are calling on the Welsh Government to act urgently to put effective and positive schemes in place in order to create work for Wales."


Plaid Cymru leader Leanne Wood AM added:

"The figures for youth unemployment are shocking and should act as a catalyst for urgent and direct action from the Welsh government. 23.7% of 16 to 24 year-olds in Wales are out of work; this is unacceptable.

"Youth unemployment is crushing too many hopes and dreams - it is already stifling too many communities, many of which are yet to recover from previous recessions. Plaid Cymru Youth are absolutely right to prioritise campaigning for jobs and opposing the scourge of youth unemployment. I therefore fully support the petition launch as part of the 'Work for Wales!' campaign."


- ENDS -

Contact Cerith Rhys Jones (cerithrjones@live.co.uk) for more information.

Plaid gives you the right to use any of our high-resolution pictures at www.flickr.com/plaidcymru for your publication or online use.

Datganiad i'r wasg: Ymgyrch 'Gwaith i Gymru'

Ddydd Sul y 29ain o Orffennaf, bydd Plaid Cymru Ifanc, adain ieuenctid a myfyrwyr Plaid Cymru, yn lansio ymgyrch ‘Gwaith i Gymru.’

Pwrpas yr ymgyrch fydd dwyn sylw at y gwirionedd brawychus bod bron iawn chwarter o Gymry rhwng 16 a 24 oed yn ddi-waith ac i alw Llywodraeth Cymru i’r gâd i weithredu er mwyn atal y sefyllfa ofidus hon sydd yn groes i’r tuedd Prydeinig. Lansir deiseb i’r Cynulliad Cenedlaethol yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i taclo diweithdra ymysg pobl ifainc ar yr un diwrnod.

Caiff yr ymgyrch ei lansio yn ystod Ysgol Haf flynyddol Plaid Cymru y’i chynhelir y penwythnos hwn yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

Meddai Cerith Rhys Jones, Cadeirydd Cenedlaethol Plaid Cymru Ifanc:

"Oherwydd llwyr ddiogi Llywodraeth Cymru a pholisïau distrywgar y llywodraeth glymbleidiol yn San Steffan, mae yng Nghymru filoedd o bobl ifainc sydd heb waith. Mae perygl mawr mai cenhedlaeth goll fydd eu cenhedlaeth nhw.

"Yn anffodus, mae’n well gan Lywodraeth Cymru ddefnyddio polisïau ffôl Llywodraeth San Steffan fel modd o ennill pwyntiau gwleidyddol. Nid gêm gwleidyddol yw bywydau a swyddi pobl ifainc Cymru, felly rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys i ddodi cynlluniau effeithiol a phositif ar waith er mwyn creu gwaith i Gymru."


Ychwanegodd Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae’r ffigurau ynghylch diweithdra ieuenctid yn ddychrynllyd a dylent weithredu fel catalydd am weithdrediad brys ac uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Mae 23.7% o bobl rhwng 16 a 24 oed yng Nghymru heb waith; nid yw hwn yn dderbyniol.

"Mae diweithdra ieuenctid yn difetha gormod o obeithion a dyheadau – mae yn barod yn tagu gormod o gymunedau, a nifer o hwythau heb eto ymadfer wedi dirwasgiadau blaenorol. Mae Plaid Cymru Ifanc yn llygad ei lle’n blaenoriaethu ymgyrchu dros swyddi ac yn erbyn diweithdra ieuenctid. Rwyf felly’n llawn gefnogi’r ddeiseb y’i lansir fel ran o ymgyrch 'Gwaith i Gymru!'"


- DIWEDD -

Cysyllter â Cerith Rhys Jones (cerithrjones@live.co.uk) am ragor o wybodaeth.

Mae Plaid Cymru yn rhoi’r hawl i chi ddefnyddio unrhyw rai o’n lluniau ar www.flickr.com/plaidcymru i’w cyhoeddi neu’u defnyddio ar-lein.

Tuesday, 24 July 2012

Ry'n ni'n newid! We're changing!


Mae'n falch iawn gen i gyhoeddi ar ran y Pwyllgor Gwaith bod CymruX wedi ail-frandio ac o hyn ymlaen, Plaid Cymru Ifanc fydd enw ein mudiad. Plaid Cymru Ifanc yw mudiad ieuenctid a myfyrwyr Plaid Cymru a chydag enw a logo newydd, rydym yn awyddus i sicrhau bod Plaid Cymru Ifanc yn fudiad pwysig o fewn y teulu'r Blaid. Mae'r gwaith yn dechrau'n awr!

Bydd ein cyfrif facebook yn cau cyn hir felly sicrhewch eich bod wedi 'hoffi' y dudalen facebook newydd sef facebook.com/PlaidCymruIfanc.

Rydym wedi diweddaru'n cyfrif twitter hefyd, felly os y'ch chi'n ffan o drydar, gwnewch yn siwr eich bod yn dilyn @plaidifancyouth.

Bydd y blog hwn hefyd yn cau cyn hir a'r gobaith yw y byddwn yn cyfuno'r blog ynghŷd â'r holl wybodaeth am Blaid Cymru Ifanc ar feicro-wefan ynghlwm wrth wefan Plaid Cymru. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth!


I am very happy indeed to announce on behalf of the NEC that CymruX has re-branded and our movement will now be known as Plaid Cymru Youth. Plaid Cymru Youth is the youth and student movement of Plaid Cymru and with a new logo and a new name, we are eager to make sure that Plaid Cymru Youth is an important movement within the Plaid Cymru family. The work starts now!

Our facebook account will shortly be deactivated so please make sure that you've 'liked' our new page at facebook.com/PlaidCymruIfanc.

We've also updated our twitter account, so if you're a fan of tweeting, be sure to follow @plaidifancyouth.

This blog will also be closing in the near future with a view to combining the blog element and the more traditional 'website' element on a micro-site attached to the Plaid Cymru website. Keep an eye out for more information!


Cerith Rhys Jones
Cadeirydd Cenedlaethol / National Chair