Tuesday, 28 December 2010

The Challenge Ahead

The year is nearing its end and yes, it’s been a heck of a year. This time of year, we look back at the last 12 months, and look forward to the next.

In May, David Cameron and his buddy Nick Clegg came to power. A government was ‘elected’ without a mandate and the Lib Dems ditched their principles. Yes, a very interesting year.

Students were betrayed by the Lib Dems; a part all of whose MPs signed a pledge that they would vote ‘no’ to any attempt to raise tuition fees. To those of them who stuck to their word, I raise my hat and say ‘thank you.’ But to the rest, those who abstained, for shame.

But, thanks to devolution, Welsh students are safe.

Although we look back, I prefer looking forward. 2011 will be a huge year for Wales – we have a referendum in March and our general election in May.

Let there be no doubt that the referendum in 3 months will be key to Wales’ future. If we do not secure a ‘yes’ vote, we know that there isn’t much hope for our devolution for a great number of years. (Look at the 1979 referendum – and the next one almost 20 years later.)

CymruX’s priority is securing a positive result in the referendum and we know how much work we all have ahead of us. We’ll be playing our part in the coming months, working hard on this all important campaign.

After that comes the Assembly elections and let’s hope that the new Assembly – the 4th Assembly – will get to legislate without England’s consent. Let us also hope that Ieuan Wyn Jones will lead the 4th Assembly as First Minister for Wales.

Yes, there’s quite a bit of work to be done and it’s important that we don’t neglect that, or become complacent. The next few weeks and months are of immense importance to our country and our people and indeed, CymruX is ready for the challenge ahead.

But for now, we must relax... Goodness knows we’ll appreciate it!

In that respect, we hope that you enjoyed Christmas and we wish you all, our supporters and our colleagues elsewhere, a happy, prosperous and successful 2011 – Wales deserves no less.

For Wales,

Cerith Rhys Jones
On behalf of the NEC of CymruX – Young Plaid Cymru

P.S. To those of you who wish, the launch of the Yes for Wales campaign is in Cardiff on January 4th. Email post@yesforwales.com for details. Email that same address for details of how you can be part of the campaign! You can also donate to the campaign by visiting http://www.yesforwales.com/site/?page_id=46. Thank you!

Yr Her O'n Blaenau

Mae diwedd y flwyddyn ar fîn cyrraedd ac ydy, mae hi wedi bod yn flwyddyn ddiddorol tu hwnt. Amser yma’r flwyddyn, ry’n ni’n edrych yn ôl ar y 12 mis diwethaf ac ymlaen at y 12 mis sydd i ddod.

Fis Mai eleni, daeth David Cameron a’i gyfaill Nick Clegg i bŵer. ‘Etholwyd’ llywodraeth heb fandad; anghofiodd y Democratiaid Rhyddfrydol eu hegwyddorion. Do, bu’n flwyddyn ddiddorol.

Bradychwyd myfyrwyr gan y Democratiaid Rhyddfrydol; plaid wnaeth bob Aelod Seneddol ohoni arwyddo datganiad y byddant yn pleidleisio ‘na’ i unrhyw ymdrech i godi ffioedd dysgu. ‘Dw i’n codi ‘nghap at y sawl wnaeth gadw at eu gair, a ‘dw i’n eu diolch. Ond i’r eraill, y rhai wnaeth ymatal, cywilydd.

Ond, diolch i ddatganoli, y mae myfyrwyr Cymru yn ddiogel.

Er ein bod yn edrych yn ôl, mae’n well gen i edrych ymlaen. Bydd 2011 yn flwyddyn enfawr i Gymru – mae gennym refferendwm ym mis Mawrth ac etholiad cyffredinol fis Mai.

Does dim amau fod y refferendwm ymhen 3 mis yn allweddol i ddyfodol datganoli Cymru. Yn yr achos taw ‘na’ yw’r ateb, gwyddom na fydd fawr o obaith i’n datganoli ni am nifer fawr o flynyddoedd. (Edrychwch ar refferendwm 1979 – a’r un nesaf bron iawn 20 mlynedd yn hwyrach.)

Blaenoriaeth CymruX yw sicrhau pleidlais bositif yn y refferendwm ac ry’n ni’n gwybod faint o waith sydd gennym ni i gyd i’w wneud – pob un ohonom. Byddwn ni’n chwarae’n rhan ac yn y misoedd nesaf mi fyddwn ni’n gweithio’n ddyfal ar yr ymgyrch hollbwysig hon.

Wedi hynny, daw etholiad y Cynulliad a chawn obeithio y bydd y Cynulliad newydd hwnnw – y 4edd Cynulliad – yn cael deddfu heb ganiatâd Lloegr. Cawn hefyd obeithio taw Ieuan Wyn Jones fydd arweinydd y 4edd Cynulliad fel Prif Weinidog Cymru.

Oes, mae gennym cryn dipyn o waith i’w wneud ac mae’n bwysig nad ydym yn esgeuluso nac yn troi’n ddi-hid. Mae’r misoedd nesaf o bwysigrwydd aruthrol i’n gwlad ac i’n pobl ac y mae CymruX yn barod am yr her o’n blaen.

Ond, am nawr, rhaid ymlacio... Duw a ŵyr y byddwn yn ei werthfawrogi!

Yng ngolau hynny, gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r Dolig a dymunwn ichi oll, ein cefnogwyr a’n cydweithwyr o bleidiau eraill, 2011 sy’n hapus, yn llewyrchus ac yn llwyddiannus – mae Cymru’n haeddu dim llai.

Dros Gymru,

Cerith Rhys Jones
Ar ran Pwyllgor Gwaith CymruX – Plaid Cymru Ifanc

O.N. I’r sawl ohonoch sy’n dymuno, mae lawnsiad ymgyrch Ie Dros Gymru yng Nghaerdydd ar Ionawr y 4edd. Ebostiwch post@iedrosgymru.com am ragor o wybodaeth. Ebostiwch y cyfeiriad hwnnw hefyd am fanylion ar sut ellwch chi fod yn rhan o’r ymgyrch! Gallwch rhoi’n ariannol at yr ymgyrch hefyd - http://www.iedrosgymru.com/safle/?page_id=43. Diolch!

Saturday, 25 December 2010

Nadolig Llawen! Merry Christmas!

Wrth bawb ar Bwyllgor Gwaith CymruX, dyma neges cyflym i ddymuno Nadolig Llawen tu hwnt ichi oll a gobeithio y cewch chi ddiwrnod bendigedig.

From everyone on the National Executive Committee of CymruX, here's a quick message to wish everyone a very Merry Christmas and hope that you have a wonderful day.

Dros Gymru!