Wednesday, 25 July 2012

Press release: 'Work for Wales' campaign

On Sunday 29th July, Plaid Cymru Youth, the youth and student wing of Plaid Cymru, will launch its ‘Work for Wales’ campaign.

The campaign will draw attention to the dangerous reality that almost a quarter of 16 to 24 year-olds in Wales are unemployed, and to call on the Welsh Government to act now to reverse this worrying statistic which goes against the UK trend. A petition to the National Assembly calling on the Welsh Government to do more to tackle youth unemployment will be launched the same day.

The campaign will be launched at Plaid Cymru’s Summer School which takes place this weekend at the Urdd Camp in Llangrannog.

Plaid Cymru Youth National Chair Cerith Rhys Jones said:

"Because of the Welsh Government’s lack of action and the Westminster coalition government’s destructive policies, thousands and thousands of young people in Wales are without jobs. There is a grave danger that their generation will become a lost generation.

"Unfortunately, the Welsh Government would rather use the Westminster Government’s misguided policies as a means to score political points. The lives and jobs of Wales’s young people are not a political game, so we are calling on the Welsh Government to act urgently to put effective and positive schemes in place in order to create work for Wales."


Plaid Cymru leader Leanne Wood AM added:

"The figures for youth unemployment are shocking and should act as a catalyst for urgent and direct action from the Welsh government. 23.7% of 16 to 24 year-olds in Wales are out of work; this is unacceptable.

"Youth unemployment is crushing too many hopes and dreams - it is already stifling too many communities, many of which are yet to recover from previous recessions. Plaid Cymru Youth are absolutely right to prioritise campaigning for jobs and opposing the scourge of youth unemployment. I therefore fully support the petition launch as part of the 'Work for Wales!' campaign."


- ENDS -

Contact Cerith Rhys Jones (cerithrjones@live.co.uk) for more information.

Plaid gives you the right to use any of our high-resolution pictures at www.flickr.com/plaidcymru for your publication or online use.

Datganiad i'r wasg: Ymgyrch 'Gwaith i Gymru'

Ddydd Sul y 29ain o Orffennaf, bydd Plaid Cymru Ifanc, adain ieuenctid a myfyrwyr Plaid Cymru, yn lansio ymgyrch ‘Gwaith i Gymru.’

Pwrpas yr ymgyrch fydd dwyn sylw at y gwirionedd brawychus bod bron iawn chwarter o Gymry rhwng 16 a 24 oed yn ddi-waith ac i alw Llywodraeth Cymru i’r gâd i weithredu er mwyn atal y sefyllfa ofidus hon sydd yn groes i’r tuedd Prydeinig. Lansir deiseb i’r Cynulliad Cenedlaethol yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i taclo diweithdra ymysg pobl ifainc ar yr un diwrnod.

Caiff yr ymgyrch ei lansio yn ystod Ysgol Haf flynyddol Plaid Cymru y’i chynhelir y penwythnos hwn yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

Meddai Cerith Rhys Jones, Cadeirydd Cenedlaethol Plaid Cymru Ifanc:

"Oherwydd llwyr ddiogi Llywodraeth Cymru a pholisïau distrywgar y llywodraeth glymbleidiol yn San Steffan, mae yng Nghymru filoedd o bobl ifainc sydd heb waith. Mae perygl mawr mai cenhedlaeth goll fydd eu cenhedlaeth nhw.

"Yn anffodus, mae’n well gan Lywodraeth Cymru ddefnyddio polisïau ffôl Llywodraeth San Steffan fel modd o ennill pwyntiau gwleidyddol. Nid gêm gwleidyddol yw bywydau a swyddi pobl ifainc Cymru, felly rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys i ddodi cynlluniau effeithiol a phositif ar waith er mwyn creu gwaith i Gymru."


Ychwanegodd Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae’r ffigurau ynghylch diweithdra ieuenctid yn ddychrynllyd a dylent weithredu fel catalydd am weithdrediad brys ac uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Mae 23.7% o bobl rhwng 16 a 24 oed yng Nghymru heb waith; nid yw hwn yn dderbyniol.

"Mae diweithdra ieuenctid yn difetha gormod o obeithion a dyheadau – mae yn barod yn tagu gormod o gymunedau, a nifer o hwythau heb eto ymadfer wedi dirwasgiadau blaenorol. Mae Plaid Cymru Ifanc yn llygad ei lle’n blaenoriaethu ymgyrchu dros swyddi ac yn erbyn diweithdra ieuenctid. Rwyf felly’n llawn gefnogi’r ddeiseb y’i lansir fel ran o ymgyrch 'Gwaith i Gymru!'"


- DIWEDD -

Cysyllter â Cerith Rhys Jones (cerithrjones@live.co.uk) am ragor o wybodaeth.

Mae Plaid Cymru yn rhoi’r hawl i chi ddefnyddio unrhyw rai o’n lluniau ar www.flickr.com/plaidcymru i’w cyhoeddi neu’u defnyddio ar-lein.

Tuesday, 24 July 2012

Ry'n ni'n newid! We're changing!


Mae'n falch iawn gen i gyhoeddi ar ran y Pwyllgor Gwaith bod CymruX wedi ail-frandio ac o hyn ymlaen, Plaid Cymru Ifanc fydd enw ein mudiad. Plaid Cymru Ifanc yw mudiad ieuenctid a myfyrwyr Plaid Cymru a chydag enw a logo newydd, rydym yn awyddus i sicrhau bod Plaid Cymru Ifanc yn fudiad pwysig o fewn y teulu'r Blaid. Mae'r gwaith yn dechrau'n awr!

Bydd ein cyfrif facebook yn cau cyn hir felly sicrhewch eich bod wedi 'hoffi' y dudalen facebook newydd sef facebook.com/PlaidCymruIfanc.

Rydym wedi diweddaru'n cyfrif twitter hefyd, felly os y'ch chi'n ffan o drydar, gwnewch yn siwr eich bod yn dilyn @plaidifancyouth.

Bydd y blog hwn hefyd yn cau cyn hir a'r gobaith yw y byddwn yn cyfuno'r blog ynghŷd â'r holl wybodaeth am Blaid Cymru Ifanc ar feicro-wefan ynghlwm wrth wefan Plaid Cymru. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth!


I am very happy indeed to announce on behalf of the NEC that CymruX has re-branded and our movement will now be known as Plaid Cymru Youth. Plaid Cymru Youth is the youth and student movement of Plaid Cymru and with a new logo and a new name, we are eager to make sure that Plaid Cymru Youth is an important movement within the Plaid Cymru family. The work starts now!

Our facebook account will shortly be deactivated so please make sure that you've 'liked' our new page at facebook.com/PlaidCymruIfanc.

We've also updated our twitter account, so if you're a fan of tweeting, be sure to follow @plaidifancyouth.

This blog will also be closing in the near future with a view to combining the blog element and the more traditional 'website' element on a micro-site attached to the Plaid Cymru website. Keep an eye out for more information!


Cerith Rhys Jones
Cadeirydd Cenedlaethol / National Chair

Saturday, 30 June 2012

Etholiadau

Gan Emyr Gruffydd, Is Gadeirydd a Chydlynydd Materion Ewropeaidd Plaid Cymru Ifanc

Ymddiheiriadau am bostio hwn mor hwyr. Mae wedi bod 'da fi ar y cyfrifiadur ers sbel ond fe anghofiais ei uwchlwytho i'r blog. Mae'r cynnwys braidd yn ddiweddar, ond gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen 'ta beth!

Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai diddorol o ran etholiadau yma yn Ewrop. Rhaid llongyfarch rhai o'n cymrodyr, a chydymdeimlo gydag eraill. Er engrhaifft, prin ydy'n gobeithion y bydd y llywodraeth newydd yng Ngroeg yn mynd i newid sefyllfa y miloedd o Roegwyr hynny sydd allan o waith a sy'n dibynnu ar barseli bwyd bob dydd. Gobeithiwn y bydd Syriza yn lais cryf i'r Groegwyr hynny yn y senedd yn Athen, yn brwydro i gadw gwasanaethau iechyd ag addysg sylfaenol i'r tlotaf yn y wlad. Gobeithio hefyd y bydd y llywodraeth yn mynd i'r afael â phroblemau enbyd yn strwythyr gwleidyddol y wlad, sydd wedi gadael i'r banciau a'r cyfoethog fodoli heb dalu trethi ers blynyddoedd lawer.

Mae bron deufis wedi pasio ers etholiadau i senedd Schleswig Holstein bellach, lle'r ennillodd y Sydslesvigsk Vælgerforening, neu'r SSW, 3 sedd ac un sedd yng Nghabinet y llywodraeth glymblaid yno, rhwng y Blaid Ddemocrataidd Sosialaidd, y Gwyrddion, a'r SSW. Mae'r blaid yn draddodiadol yn sefyll dros hawliau Daniaid a Ffrisiaid Gogledd yr Almaen. Llongyfarchiadau mawr iddynt oddi wrth bawb ym Mhlaid Cymru Ifanc, ac i'n chwaer adain ieuenctid, yr SSWUngdom am eu holl waith caled.

Canlyniadau etholiadau Seneddol Ffrainc

Mae etholiadau Senedd Ffrainc hefyd wedi bod yn hynod ddiddorol i'w dilyn yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fel y bydd rhai ohonoch eisioes yn gwybod, cynhelir etholiadau yn Ffrainc dros bythefnos, gyda'r ddau ymgeisydd sy'n cyrraedd y brig yn wynebu ei gilydd wythnos yn ddiweddarach. Bu'n rhaid i mi edrych dros y canlyniadau yn 'Le Monde' gyda chrib fan, gan mai fel 'rég'. (régionaliste) neu 'nat' (nationaliste)yn unig y byddai'n chwaer bleidiau yn cael eu rhestru, a ddim wrth eu henwau. Dydy'r broblem o gael eich anwybyddu gan y wasg ddim yn un sy'n unigryw i ni yma yng Nghymru felly!

Llydaw
Crewyd hanes yn Llydaw gyda Paul Molac o'r UDB yn cael ei ethol gyda 51% o'r bleidlais, fel rhan o gytundeb rhwng yr UDB, y Blaid Sosialaidd (PS) a'r Gwyrddion (EELV). Fe fydd Paul yn eistedd gydag EELV yn y senedd ym Mharis. Mae hyn yn newyddion arbennig i bob un sy'n credu mewn datganoli pellach o fewn y wladwriaeth Ffrengig, a Paul yw'r unig aelod seneddol i gael ei ethol dros blaid o'r fath - Gwynfor Evans Llydaw, efallai! Gobeithio y bydd Paul yn llais dros Lydaw, ei phobl, ei hiaith a'i diwylliant, ac yn nraenen yn ystlys yr élite gwleidyddol Ffrengig sy'n gwrthwynebu Llydaw unedig.

Corsica
Yn Nghorsica, fe gyrhaeddodd y PNC, Plaid Genedlaethol Corsica, yr ail rownd mewn dau allan o bedwar o etholaethau'r ynys. Gilles Simeoni a Jean-Christophe Angelini oedd yn cynrychioli'r Blaid. Fodd bynnag, colli i'r UMP, plaid Nicolas Sarkozy yn yr ail rownd oedd yr hanes i'r PNC. Rhaid llongyfarch y PNC am gyrraedd yr ail rownd am y tro cyntaf mewn hanes - y tro cyntaf i blaid o'r fath gyrraedd yr ail rownd heb orfod gwneud cytundeb a phleidiau fel y PS neu EELV. Mae gan Blaid Cymru Ifanc gysylltiad agos gyda ieuenctid y PNC, gan y daeth un ohonynt draw i'n cynorthwyo yn yr etholiadau lleol ym mis Mai. Llongyfarchiadau iddynt am wneud mor dda a phob hwyl y tro nesaf.

Gwlad y Basg
Cafwyd canlyniadau diddorol yng Ngwlad y Basg hefyd, gyda chenedlaetholwyr yn ennill dros 11% o'r bleidlais yn Biarritz ac yn cyrraedd 8% yn Oloron-Sainte Marie. Mae'r ffaith i tua 13,000 o bobl bleidleisio dros bleidiau cenedlaetholgar yng Ngwlad y Basg yn galonogol, yn wyneb y fath wrthwynebiad hanesyddol i ieithoedd a diwylliannau lleiafrifol o fewn y Wladwriaeth Ffrengig.

Martinique a Caledonia Newydd
Etholwyd dau aelod seneddol o ynys Martinique, yn y Caribi, sy'n gefnogol o annibyniaeth i'r ynys. Fodd bynnag, colli yn yr ail rownd oedd hanes Jean Pierre Djaiwe, o'r Front de Libération Kanak Socialiste, sy'n brwydro dros anibynniaeth i frodorion Caledonia Newydd, gyda 47.45% o'r bleidlais yn erbyn 52.55% i'r ymgeisydd ar y dde unedig.

Mae'n amlwg felly bod tipyn o waith yn dal i'w wneud yn Ffrainc i'n chwaer bleidiau, ond rhaid llongyfarch pob un ohonynt am eu hymdrech, ac yn enwedig i Paul Molac, o'r UDB, am ei fuddugoliaeth. Gourc'hemmenoù, Paul!

Monday, 21 May 2012

Digwyddiadau

Ymddiheuriadau am bostio mor fuan! Roeddwn am ddod a dau ddigwyddiad i'ch sylw chi y mae Plaid Cymru Ifanc yn falch o'u cefnogi.

Ddydd Sadwrn yn dod, 26 Mai 2012, mi fydd Plaid Pride yn ail-lansio yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter ar Heol y Farchnad, Caerdydd, am 14.00. Sefydlwyd y grwp yn ystod Cynhadledd Wanwyn Caerdydd 2010 a chynhelir digwyddiadau blynyddol ym Mardi Gras Caerdydd Cymru.

Pwrpas y cyfarfod hwn fydd aildrefnu'r grwp cyn digwyddiadau'r haf yn dod a'r Gynhadledd Flynyddol yn yr hydref. Byddwn yn trafod ymgynghoriad Llywodraeth y DG ar briodasau sifil cyfartal, trefniant y group, a digwyddiadau y bydd Plaid Cymru yn ymwneud ag hwy (e.e. Mardi Gras, Pride Abertawe). Mae diwrnod y cyfarfod yn digwydd ar ddiwrnod Eurovision, felly bydd dirprwyaeth yn mynd i ganol y ddinas wedi'r cyfarfod i fwynhau!

Ddydd Gwener 1 Mehefin 2012, byddwn yn cefnogi'r bobl y tu ol i Ddiwrnod Gweriniaethol Bae Caerdydd wrth iddynt lansio deiseb yn erbyn y Lluoedd Arfod yn recriwtio yn ysgolion Cymru. Y Deyrnas Gyfunol yw'r unig wladwriaeth yn yr Undeb Ewropeaidd sy'n caniatau i hwn ddigwydd; dro ar ol tro'r ydym wedi gweld y fyddin yn rhoi cyflwyniadau yn ysgolion er mwyn ceisio recriwtio'n pobl ifainc ni i'r Lluoedd Arfog. Yn aml, mae'r bobl ifainc hynny'n teimlo mai'u hunig opsiwn mewn bywyd yw ymuno a'r Fyddin neu byw ar fudd-daliadau, a chredwn ninnau nid iawn mo hynny. Mi fyddaf i'n rhoi araith fer, felly dewch draw i arwyddo'r ddeiseb a chael trafodaeth am y mater.

Bydd y cyfarfod am 19.00 yn y Deml Heddwch a Iechyd ar Rodfa'r Brenin Edward VII yn ardal Parc Cathays, Caerdydd.

Yna, ddydd Mawrth 5 Mehefin, bydd y grwp yn cwrdd eto yn Mischief's ar James Street ym Mae Caerdydd am 19.00 er mwyn rhoi cyfle arall ichi arwyddo'r ddeiseb ac i glywed pobl arall yn siarad (nid fi'r tro hwn) gan gynnwys Mike Jenkins, tad yr AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Bethan Jenkins.

Am wybodaeth bellach ar ail-lansiad Plaid Pride, wele: https://www.facebook.com/events/223736867741113/

Am wybodaeth bellach ar ddigwyddiad Diwrnod Gweriniaethol Bae Caerdydd yn y Deml heddwch, wele: https://www.facebook.com/events/345406628860121/

Am wybodaeth bellach ar ddigwyddiad Diwrnod Gweriniaethol Bae Caerdydd ym Mischief's, wele: https://www.facebook.com/events/394532667237096/

Y mae Plaid Cymru Ifanc yn falch o allu cefnogi'r holl ddigwyddiadau hyn, a gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno a ni i roi'ch cefnogaeth chithau hefyd.

Cerith Rhys Jones
Cadeirydd Cenedlaethol

Events

Sorry for posting two days in a row! I just wanted to draw your attention to two events coming up, which Plaid Cymru Youth is proud to be supporting.

This Saturday 26 May 2012, Plaid Pride will host its relaunch at the Chapter Arts Centre on Market Road in Cardiff at 14.00. The group was launched at the Cardiff Spring Conference in 2010 and annual events have been held at the Cardiff Wales Mardi Gras.

The purpose of this meeting is to reorganise the group before this summer's events and the annual party conference. Items for discussion will include the UK government's equal civil marriage consultation, group organisation, and activities in which Plaid Pride may be involved in 2012 (e.g. Cardiff Wales Mardi Gras, Swansea Pride). The meeting date coincides with the Eurovision song contest being held that evening - there will be a delegation into the City Centre afterwards!

On Friday 1 June 2012, we will be supporting the people behind Cardiff Bay Republican Day as they launch a petition against military recruitment in schools in Wales. The United Kingdom is the only country in the European Union that allows this to happen, and time and again, we have seen the military giving presentations in schools to recruit our young people into the Armed Forces. Often, those young people feel that their only option in life is to join the Forces or live on the dole, and we believe that is wrong. I will be giving a short speech at the event, so come along to sign the petition and have a frank discussion about this issue.

The meeting's at 19.00 at the Temple of Peace and Health on King Edward VII Avenue in the Cathays Park area of Cardiff.

Then on Tuesday 5 June 2012, the group will meet again in Mischief's Café Bar on James Street in Cardiff Bay at 19.00 to give you another opportunity to sign the petition and to hear some different people speaking (not me, this time) including Mike Jenkins, father of Plaid Cymru AM for South Wales West, Bethan Jenkins.

For more information on the Plaid Pride relaunch, go to: https://www.facebook.com/events/223736867741113/

For more information on the Cardiff Bay Republican Day event at the Temple of Peace, go to: https://www.facebook.com/events/345406628860121/

For more information on the Cardiff Bay Republican Day event at Mischief's, go to: https://www.facebook.com/events/394532667237096/

Plaid Cymru Youth is proud to be supporting all of these events, and we hope that you'll be able to join us to give your support too.

Cerith Rhys Jones
National Chair

Saturday, 19 May 2012

To be or not to be - The President's Club

I was recently asked my view on an institution of Plaid Cymru's which has existed for a good number of years now, The President's Club.

It is possible that many party members and readers of this blog will have no idea of what the President's Club is; in essence, it is the status given to party members who pay a monthly membership fee of £20 or more. Members of the club enjoy a special reception at the Eisteddfod and at Annual Conference, an opportunity to attend a special event with a guest speaker, and a personal Christmas card from the President of Plaid Cymru.

I admit that the President's Club isn't something to which I've given much thought. Personally, I am not a member of the club, and never have been. As a student, I simply can't afford to give the party £20 a month but I hope that my contribution to the party in terms of the work I do for it, not only as Chair of Plaid Cymru Youth, but also on various campaigns and at election time, makes up for what I cannot give financially.

It was put to me that the President's Club isn't fair, as it excludes those who cannot afford to give much to the party financially, and I accept that. The person with whom I was speaking suggested that if we want to build a society of equals, why do we need a special club like this in the first place, because surely it goes against all our principles? After all, our party's constitution states that one of our core aims as a national movement is
to build a national community based on equal citizenship, respect for different traditions and cultures and the equal worth of all individuals, whatever their race, nationality, gender, colour, creed, sexuality, age, ability or social background.

I'd like to briefly set out my view on the President's Club. I do find myself feeling slightly uncomfortable that there should be some sort of 'special club' for those in Plaid Cymru who can afford to give more money to the party than others; I find that to be something rather more suited to the unionist parties which we so vehemently oppose.

Having said that, Plaid Cymru is extremely fortunate in that we have hundreds, if not thousands, of committed activists all across Wales who play such a vital role in the development and promotion of the national movement, and it is only right that the party appreciates them, even if it is only with a couple of receptions and a Christmas card. Plaid Cymru activists are by no means half-hearted in their work for our party, so they deserve our thanks.

The problem is that the President's Club does not recognise their contribution - it only recognises those who give in financial terms.

Having said all of that, I am lucky to be in a position to know how the party works, to know the challenges that it faces, and the difficulties involved in running a national movement such as ours with only a limited number of staff at HQ, who, I have to say, work extremely hard for the cause. I imagine that it would be terribly difficult for the party to keep a record of all those who give so much to this party in non-financial terms, and it would be costly to thank them with three such events every year.

Of course, Dr Eurfyl ap Gwilym's internal review made reference to getting closer to party members - for there to be a better connection and relationship between party officials and staff in HQ and our activists on the ground - but I would suggest that it would be beneficial for the party to find a mechanism for officially appreciating hard-working party activists. I think the internal report by Dr ap Gwilym goes a long way in doing this, by raising the possibility of party members being invited to HQ to see how the party works, and of course, all party members are allowed to attend conference.

So, being that the party is working with a view to developing and strengthening the relationship between the party in central office and the activists at grassroots level, and also the fact that it would be very difficult to include hard-working party activists in some sort of club, I am not of the view that the President's Club ought to be scrapped.

I know this blog has been a bit dry, but I thought that I'd better clarify my position on it, as I'd been asked by a party member.

Cerith Rhys Jones
National Chair

For more information: http://www.english.plaidcymru.org/presidents-club-1/