Thursday, 1 March 2012

Peint i'r Blaid | Pint for Plaid

Gyfeillion oll,

Heddiw, ry'n ni'n lansio ymgyrch i gynyddu incwm misol mudiad ieuenctid a myfyrwyr Plaid Cymru, er mwyn inni allu cyflogi trefnydd a fydd yn hwyluso'n gwaith a'n hymgyrchu ledled Cymru.

Yr hyn ry'n ni'n ei ofyn yw gwerth peint rhad o gwrw bob mis - rhyw £2. Os ellwch chi fforddio rhoi mwy, felly gwych! Mi fydd pob un ohonom yn gwerthfawrogi unrhyw faint bynnag y gellwch chi fforddio rhoi.

Os y'ch chi'n fodlon buddsoddi yn nyfodol eich cenedl, yna cysylltwch gyda Cadeirydd y mudiad ar cerithrjones@live.co.uk am ffurflen ddebyd uniongyrchol.

Diolch enfawr ichi.

Friends,

Today we're launching a campaign to increase Plaid Cymru's student and youth movement's monthly income, so that we can employ an organiser who will facilitate our work and campaigning across Wales.

What we're asking is that you give us the value of a pint a month - some £2. If you can afford more, then great! We will all appreciate however much you can give very much.

If you want to invest in the future of your nation, then contact the movement's Chair at cerithrjones@live.co.uk for a direct debit mandate.

Thank you so much.


Cerith Rhys Jones
Cadeirydd | Chair

2 comments:

Anonymous said...

Cerith ti angen dweud sut tin mynd i gwario yr arian, beth bydd cymru x yn wneud da £2 y mis? wneud cynllun a wnai medwl amdani?

Cerith Rhys Jones said...

Pwrpas yr arian fydd cyflogi trefnydd i weithio'n rhan amser er mwyn hwyluso gwaith ac ymgyrchu'r mudiad myfyrwyr ac ieuenctid. Mi fydd y Blaid yn ganolog yn talu'r unigolyn a gaiff y swydd yn y pen draw ac mi fydd unrhyw arian yr ydym ni'n ei godi yn yr ymgyrch hon yn cyfrannu tuag at ei g/chyflog ef/hi. Diolch yn flaenllaw am ystyried cynnig rhodd inni! Ga'i ddweud y byddwn ni i gyd yn werthfawrogol tu hwnt. CRhJ